Pàgines

dimarts, 9 de juny de 2015

Fitxers adjunts dins d'un PDF

Un fitxer de tipus PDF pot contenir, a més del seu propi contingut, fitxers adjunts que viatgen amb ell. Per veure'ls podem triar l'opció Adjuncions del nostre visor de PDFs (Evince a l'exemple):


Com poder adjuntar aquests fitxers quan es crea un document PDF des de LaTeX?

Cal utilitzar el paquet navigator que permet configurar moltes característiques dels PDF, des de les propietats del document als enllaços a llocs web passant per com s'obre el document al visor o adjuntar fitxers, que és que veurem en aquest article.

Un cop carregat el paquet utilitzem el comandament \embeddedfile seguint aquesta sintaxi:
\embeddedfile[descripció del fitxer]{\jobname}{fitxer.tex}
on \jobname és el nom de l'objecte PDF i fitxer.tex és el nom del fitxer a incrustar.

En el  fitxer PDF de mostra que trobareu fent clic aquí hi ha adjunts 2 fitxers que s'hi han incrustat amb els comandaments:

\embeddedfile[Població per continents]{\jobname}{poblacio.csv}
\embeddedfile[Fitxer LaTeX font]{\jobname2}{font.tex}

Proveu a descarregar-los i visualitzar-los.
Ja veieu que aquesta és una manera còmoda de no perdre o enviar els fitxers font quan enviem un PDF. Esperem que us sigui d'utilitat.

dijous, 14 de maig de 2015

Gràfics de sectors circulars amb tikz

Hem vist en articles anteriors que amb tikz es pot fer tot tipus de representació gràfica de dades o conceptes. Així hem vist com crear Mapes conceptuals amb tikz , Diagrames de flux amb tikz o Diagrames de Gantt o cronogrames. En aquest article veurem com —a partir de les dades numèriques— tikz ens construeix un diagrama de sectors circulars i li dóna el format que vulguem.

Abans de res, però, hem de descarregar de la web de l'autor el paquet amb la documentació i el fitxer d'estil. Ho trobarem a: https://code.google.com/p/pgf-pie/ El paquet es crida simplement amb un \usepackage{pgf-pie}.

Ara només cal introduir les dades al nostre fitxer tex dins d'un entorn tikzpicture amb el comandament \pie:

\begin{tikzpicture}
  \pie{%
  15/Menors de 20,%
  32/De 21 a 30,%
  30/De 31 a 40,%
  18/De 41 a 50,%
  5/Majors de 51}
\end{tikzpicture}

Observem que cada línia correspon a un sector i en ella diem el percentatge de casos (15% a la primera fila) i definim l'etiqueta (Menors de 20 anys a l'exemple).

Al processar obtenim aquesta gràfica:
Els diagrames són força configurables i es poden posar les etiquetes en diferents posicions així com afegir-hi una ombra.

També es poden dibuixar diferents tipus de diagrames, com ara el quadrat on cada sector queda representat per un rectangle proporcional a la dada corresponent. O bé en format polar, de manera que els angles dels sectors són tots igual però es diferencien per la longitud del radi, que és proporcional a les dades.

Podeu veure exemples dels diferents tipus de gràfics, així com del codi amb què s'obtenen en aquest document PDF. Per estudiar el codi tex o usar-lo de plantilla podeu descarregar el fitxer comprimit zip amb tots els documents font.

dimecres, 4 de març de 2015

Descàrrega gratuïta del llibre 'LaTeX Beginner's Guide'

Només avui dia 4 de març de 2015, i després d'haver-ho anunciat fa uns quants dies, l'editorial tècnica Packt Publishing permet descarregar de manera totalment gratuïta i legal el llibre LaTeX Beginner's Guide de l' Stefan Kottwitz


Doneu un cop d'ull a la Taula de continguts:

1: GETTING STARTED WITH LATEX
2: FORMATTING WORDS, LINES, AND PARAGRAPHS
3: DESIGNING PAGES
4: CREATING LISTS
5: CREATING TABLES AND INSERTING PICTURES
6: CROSS-REFERENCING
7: LISTING CONTENT AND REFERENCES
8: TYPING MATH FORMULAS
9: USING FONTS
10: DEVELOPING LARGE DOCUMENTS
11: ENHANCING YOUR DOCUMENTS FURTHER
12: TROUBLESHOOTING
13: USING ONLINE RESOURCES

Interessant, oi? Doncs vinga no us entretingueu més.

diumenge, 30 de novembre de 2014

Mapes conceptuals amb tikz

El paquet tikz té una biblioteca especial (mindmap) per crear mapes conceptuals o mentals molt vistosos. En aquest article veurem com crear un d'aquesta mapes conceptuals, en concret un sobre el portafolis electrònic o eportafolis.Comencem creant els estils dels nodes arrel i els dels altres conceptes que en sortiran. Per exemple definim l'estil de tots els nodes:
every node/.style={concept,%tipus de node=concept
                 font=\sffamily,% tipus de lletra 
                 circular drop shadow,%ombra},
evidencia/.style={%concepte evidència         
                 concept color=red,%color del node
                 faded/.style={concept color=red!50}},%definim una variant atenuada

Si volem redefinir o afegir característiques a un node tenim el comandament append style:
root concept/.append style={
                 concept color=black,
                   %fill=white, %omple de color blanc
                   line width=1ex,
           %text=black, %color del text
           text=white,
           font=\large\scshape},% família i tipus de lletra

També s'ha de definir com es distribuiran els conceptes fills en els diferents subnivells:
level 1/.append style={level distance=4.5cm,%distància de l'arrel al primer nivell
                     %sibling angle=90,% angle que formaran els fills entre sí. Aquí fixat a 90º
                     sibling angle=360/\the\tikznumberofchildren,%divideix 360 entre el nombre de fills perquè tots els angles siguin iguals
                     font=\scshape},%tipus de lletra

Un cop definits tots els estils comencem a dibuixar el mapa començant per l'arrel:
\node [root] (NomDelConcepte) {Contingut}

A Contingut hi podem posar un text curt, millor una paraula, o be incloure una imatge amb \includegraphics.
Del node arrel hi surten els fills i "néts":
child [EstilDeConcepte] { node [yshift=-1cm]  (NomDelConcepte) {Contingut fill 1}
                            child{ node(NomDelConcepte) {Contingut nét 1}}
                    child{ node(NomDelConcepte) {Contingut nét 2}}
                    child{ node(NomDelConcepte) {Contingut nét 3}}
}%tanca el fill 1

Val la pena estudiar el codi al fitxer mapamental.tex i veure com, un cop processat, en resulta el PDF mapamental.pdf tan impressionant.

Es pot trobar més informació sobre la biblioteca de mapes mentals i trucs al Manual de PGF-tikz i a l'etiqueta mindmaps de tex.stackexchange